This article is not available in English and is therefore shown in Dutch.

ANBI

Stichting aus LICHT is als “Algemeen Nut Beogende Instelling”, een zogenaamde ANBI (meer informatie), aangemerkt.

Officiële naam
Stichting aus Licht

Populaire naam
aus LICHT

KvK nummer
70015244

RSIN
858104374

Contactgegevens

Bezoekadres
Nationale Opera & Ballet
Waterlooplein 22
1011 PG Amsterdam

Postadres
p/a Nationale Opera & Ballet
Postbus 16822
1001 RH Amsterdam

DE DOELSTELLING

Doel en missie
De stichting heeft ten doel het (financieel) ondersteunen van de door de drie oprichters te ontwikkelen coproductie van de operavoorstelling “aus Licht 2019” welke zal worden opgevoerd onder meer op het Holland Festival 2019 en voorts al hetgeen met een en ander of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door middel van (onder andere):

  1. Het werven van (particuliere) begunstigers, bijdragen van vermogensfondsen en sponsoring  alsmede het organiseren van activiteiten voor hen;
  2. Het aantrekken en beheren van gelden;
  3. Het uitkeren van gelden aan de activiteiten die in het kader  van de uitvoering van het project aus LICHT plaatsvinden. De Nationale Opera treedt in dezen op als budgetbewaker

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Download het beleidsplan (PDF).

BESTUURSSAMENSTELLING
Voorzitter: Els van der Plas, Algemeen Directeur Nationale Opera & Ballet
Secretaris: Annet Lekkerkerker, Zakelijk Directeur Holland Festival
Penningmeester: n.n.b.
Bestuursleden: Henk van der Meulen, Voorzitter en directeur Koninklijk Conservatorium, Maya Meijer-Bergmans, Ronald Bax, Frans Cladder, Hendrik-Jan ten Have en Helena Verhagen

 
HET BELONINGSBELEID

Van het bestuur
Op grond van artikel 3.9 van de statuten genieten bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben ook geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie in redelijkheid gemaakte onkosten en genieten geen vacatiegeld.

Van het in dienst zijnde personeel
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

In het jaar 2017 hebben geen activiteiten plaatsgevonden.


FINANCIËLE VERANTWOORDING
Download de financiële verantwoording van 2017 (PDF).